Archifau Categori: Hysbysebion

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Taflen newydd gan Eisteddfod Llandudoch sy’n esbonio tipyn bach o hanes eisteddfodau yn yr ardal, yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r Eisteddfod yn cael ei chynnal ar y trydedd dydd Sadwrn ym mis Mai, felly 21 Mai 2016 yw hi eleni.

A new leaflet from the Llandudoch Eisteddfod, which will be held on the 21 May this year.

Beth yw Steddf - cy Beth yw Steddf - en

Eisteddfod Llandudoch 2016

Galwch Acw – ac ennill £300!

Cyfle i ddysgwyr Canolradd / Uwch i gymryd rhan yng nghyfres deledu ‘Galwch Eto’

Mae S4C yn ffilmio cyfres newydd o ‘Galwch Acw’ – cyfres goginio i ddysgwyr gydag Ioan Talfryn wrth law i helpu gyda’r iaith a’r coginio! Maen nhw’n chwilio am ddysgwyr Canolradd / Uwch yn y Canolbarth, gan obeithio ffilmio’r gyfres nesaf yn ein hardal ni. Maen nhw’n talu £300 i’r dysgwyr am gymryd rhan. 

Byddan nhw’n dechrau ffilmio yn yr hydref, ond maen nhw eisiau ffeindio pobl ym mis Gorffennaf (nawr!).

Gallwch chi weld enghraifft o’r rhaglen ar YouTube.

Os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â:
Ffion Jones: ffion-jones@fflic.com / 029 20 671500

Gwobrau Shwmae

Gwobrau Shwmae yn Serenni‘n Sir Benfro
Eleni bydd Sir Benfro yn dathlu yr ail Ddiwrnod Shwmae Sumae drwy gynnal seremoni “Gwobrau Shwmae! Sir Benfro”. Bydd y seremoni wobrwyo yn gyfle pwysig i godi proffil yr iaith a hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir ac yn goron ar y ddathliadau amrywiol fydd yn digwydd yn yr ardal fyrlymus hon i nodi Diwrnod Shwmae Sumae.
Llinos Penfold a Catrin Phillips o Adran Addysg Cyngor Sir Benfro yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i’r syniad. Maent wedi llunio nifer o gategorïau gwahanol ar gyfer y gwobrau sy’n anrhydeddu unigolion, grwpiau a busnesau am eu gwaith yn hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir.
Trefnwyd y seremoni ar y cyd gyda Coleg Sir Benfro, Menter Iaith Sir Benfro, Tŵf, Merched y Wawr, Clybiau Ffermwyr Ifanc, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Cymraeg i Oedolion. Llwyddwyd i sicrhau nawdd drwy garedigrwydd hael Porthladd Aberdaugleddau a phapur wythnosol, Herald Sir Benfro. Bydd y buddugwyr yn ennill tlws a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y gwobrau gan ofaint lleol.
Dywedodd Catrin Phillips:
Cafwyd ymateb cadarnhaol i Ddiwrnod Shwmae Sumae llynedd gyda nifer o drigolion Sir Benfro yn taflu eu hunain i fewn i ysbryd y diwrnod ac yn sbarduno gweithgareddau pellach i hyrwyddo’r iaith. Cynhaliodd Ysgol y Frenni, Crymych fore coffi ar y diwrnod ac o ganlyniad ysbrydolwyd nifer o’r rhieni i fwrw ati i drefnu gwersi Cymraeg wythnosol sydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac yn enghraifft o waddol Shwmae Sumae 2013.
Eleni rydym am adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac annog cymaint o enwebiadau a phosib ar gyfer y gwobrau Shwmae. Felly os ydych chi am enwebu rhywun am wobr cysylltwch gyda shwmaesirbenfro@hotmail.com am wybodaeth am y categoriau a thaflen enwebu cyn y 4ydd Mehefin.
Gobeithio bod y syniad yma yn sbardun i eraill ymhob rhan o Gymru I ddilyn ein esiampl ac ysbrydoli eraill i gymryd camau positif dros hybu a rhannu ein hiaith.”
Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd ar Hydref 15ed, Diwrnod Shwmae Sumae 2014.

Canu’r Rheilffordd yn Ôl

(Ypdêt 13 Mehefin – Update 13 June)

Neges gan Joanna Bond / A message from Joanna  [English follows]

Helo, rwy’n ysgriffenu atoch i roi gwybod y bydd fy ymgyrch codi arian ar gyfer y brosiect “Canu’r Rheilffordd yn Ôl” yn dod i ben 24ain Mehefin. Mae gen i tan hynny i godi’r arian er mwyn cyfrannu’n greadigol at ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Ga’ i ofyn i chi felly i ymweld â’r tudalen ymgyrch indiegogo lle gallwch gyfrannu at y brosiect a derbyn rhodd anrhydeddus, os nad ydych chi wedi’i wneud eisioes. Hoffwn i ofyn i chi hefyd anfon y neges hon ymlaen at un cyfeill sy’n hoffi rheilffyrdd a’r celfyddydau.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, ac edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Hello, I am writing to you to let you know that my fundraising campaign to raise money so that I can run my project “singing the line into existence” is coming to an end on the 24th June. I have until then to raise funds to creatively contribute to re-opening the Aberystwyth to Carmarthen railway line.

Please visit the indiegogo campaign page where you can donate to the project and receive a token gift, if you have not already done so. I would also ask if you kindly forward this email to one other person who likes art and railways.

Thank you for your support and I look forward to hearing from you.

 

Ymgyrch Arlunydd i Ganu’r Rheilffordd yn ôl i Fodolaeth

Y mae’r prosiect newydd, cyffroes “CANU’R LEIN RHEILFFORDD YN ÔL I FODOLAETH”, sy’n magu ysbrydoliaeth gan dirlun a hanes y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin, newydd ddechrau ymgyrch codi arian ar y wefan Indiegogo i gasglu’r arian tuag at yr achos. Wrth roi arian at y prosiect, gallech brynu gwaith unigryw o’r artistiaid.

Mae Joanna Bond, arlunydd ac arweinydd y prosiect, wedi talu am ddwy flynedd o waith ymchwil i’r prosiect, gan uno artistiaid, cerddorion, gwneuthurwyr ffilmiau, storïwyr a dawnswyr i helpu creu perfformiad amlgyfrwng, ac arddangosfa.

Bydd deg arlunydd yn cerdded ar hyd rhannau o’r hen reilffordd, gan ddawnsio, canu, creu ffilmiau a thynnu lluniau, sy’n cysylltu hanesion y rheilffordd gyda’u lleoliadau mewn ffordd greadigol. Bydd y darnau o waith yn cael eu casglu ar gyfer digwyddiad ym mhen draw’r daith; perfformiad mewn hen goets rheilffordd, gan deithio ar hyd Rheilffordd y Gwili, ac arddangosfa gyhoeddus yn yr orsaf. (am fwy o wybodaeth, ewch i singingthelineintoexistence.wordpress.com).

Yr arlunwyr yn y prosiect yw Joanna Bond, sy’n gwneud gwaith crochenwaith, canu a dawnsio; cynhyrchwyr ffilmiau, Jacob Whittaker a Naomi Heath; storiiwyr Peter Stevenson a Guto Dafis; cerddorion Ceri Rhys Matthews, Lynne Denman, Claire Parry a Elisa Davies, ac arlunwyr amlgyfrwng Ruth Hogg a Mary Jacob.

Mae Joanna yn rhan o ymgyrch Traws Link Cymru, sydd yn ymgyrchu dros adfer ac ailagor rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Defnyddir “CANU’R LEIN” fel trosiad am gysylltiad gan reilffyrdd a rheilffyrdd sydd wedi cau. Nid yn unig fyddai’n cysylltu gwahanol arlunwyr gyda’i chyfryngau, ond ceisiai amlygu’r pwysigrwydd o gysylltu Gorllewin Cymru gyda De Cymru a chreu modd o drafnidiaeth gyhoeddus sy’n well i’r amgylchedd.

Gyda’r arian a godir drwy Indiegogo, fyddai’n creu digwyddiad arbennig.

 

Artist’s Campaign to Sing the Line into Existence

An exciting new project, SINGING THE LINE INTO EXISTENCE, inspired by the landscape and history of the old branch line between Carmarthen and Aberystwyth, has just launched a fundraising campaign on the web site Indiegogo to generate the money needed to complete the project. By donating different amounts to the project you can claim exclusive limited edition works from the artists.

Artist and project leader, Joanna Bond, has self-funded the last two year’s research and has now coupled together artists, musicians, film-makers, storytellers and dancers to help create a multidisciplinary performance and an exhibition.

Ten artists will walk along sections of the old railway line, to dance, film, sing, draw and make site specific art, reconnecting the locations and histories of the line through their creative responses to the journey. The piece builds towards the final destination – an event on the Gwili Railway: a performance in a vintage railway carriage travelling along part of the old route and a public exhibition at the station. (For more infomation visit http://singingthelineintoexistence.wordpress.com/ )

Artists on board are Joanna Bond, ceramicst, dancer and singer; film-makers, Jacob Whittaker and Naomi Heath; storytellers, Peter Stevenson and Guto Dafis; musicians Ceri Rhys Matthews, Lynne Denman, Claire Parry and Elsa Davies and multidisciplinary artists Ruth Hogg and Mary Jacob.

Joanna is part of the Traws Link Cymru Campaign, dedicated to the restoration and reopening of the line between Carmarthen and Aberystwyth. SINGING THE LINE uses railways and lost railways as a metaphor for connection. Not only will it connect different artists and their disciplines, but it hopes to communicate the importance of re-connecting West Wales with South Wales and creating more environmentally-friendly public transport.

With the money raised on Indiegogo, this will be a spectacular event.

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch

Lawrlwythwch y manylion

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch: GWOBR – Bydd y tîm buddugol yn derbyn gwerth £150 o docynnau llyfrau!

Rownd derfynol 17 Mai 2014 yn yr Hen Goleg, Aberystwyth!

Darllen un o’r ddau lyfr canlynol:

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis, neu DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Cynhelir y rowndiau lleol/cynderfynol ym misoedd Ebrill, a dechrau Mai.

Cynhelir y Rownd Genedlaethol ddydd Sadwrn 17 Mai 2014 yn Aberystwyth. Bydd pob Canolfan Cymraeg i Oedolion yn anfon un tîm i gystadlu yn y Rownd Derfynol. Bydd croeso i bob tîm ddod â chefnogwyr efo nhw.

Y Gystadleuaeth

  1. Cynhelir rowndiau lleol ym mhob sir.
  2. Enillwyr y rowndiau lleol i gystadlu yn y rownd gynderfynol yn rhanbarth pob Canolfan Cymraeg i Oedolion.
  3. Bydd enillwyr y rowndiau cynderfynol yn cynrychioli’u Canolfan Cymraeg i Oedolion leol yn y rownd derfynol yn Aberystwyth, sef un tîm o bob Canolfan.

Trafod

  • Pob tîm i ddarllen un llyfr
  • Mwyafswm o 5 ymhob tîm, a dim llai na 3
  • Hyd at 15 munud o drafod
  • Holi anffurfiol, gyda’r beirniaid am farn y tîm am gymeriadau a digwyddiadau cyffredinol y llyfr

• Dylai pob aelod o’r tîm gyfrannu at y drafodaeth.

Canllawiau Trafod

1. Trafodaeth anffurfiol a geir rhwng y beirniaid a’r tîm.

2. Ni fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl iddynt ateb cwestiynau a sylwadau’r beirniaid.

3. Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob aelod o’r tîm.

4. Mae’n bwysig i bob aelod o’r tîm ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno â’i gilydd (yn gwrtais).

Am beth fydd y beirniaid yn chwilio?

• Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau

• Y gallu i fynegi barn yn glir

• Trafod fel grŵp gan gytuno neu anghytuno â barn eraill yn y tîm

• Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n bosibl neu’n briodol

• Dylid dangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus

• Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt

• Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bob aelod o’r tîm

• Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth

• Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis

Argraffiad newydd o glasur Islwyn Ffowc Elis sy’n sôn am Gymru fel y gallai fod yn y flwyddyn 2033. Mae’n dathlu hanner canmlwyddiant ers cyhoeddi’r nofel. Cynhwysir rhagair newydd gan y newyddiadurwr a’r llenor Dylan Iorwerth yn ogystal â chlawr newydd.

DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Mr Cadwaladr yw prif gymeriad ac arwr annisgwyl y nofel hon. Mae’n athro di- liw, di-raen a di-drefn ar ddosbarth nos ar lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Ond uchafbwynt y nofel yw’r cymeriadau amryliw sy’n ymddangos ym mywyd (neu ddychymyg) Mr Cadwaladr. Er bod nodweddion personoliaeth y cymeriadau hyn yn gomig o anghredadwy, mae’r awdur yn llwyddo i’w gwneud yn gymeriadau byw a chredadwy ym meddwl y darllenydd. Nhw yw prif ffynhonnell yr hiwmor sydd yn y nofel, ond nid yw popeth fel yr ymddengys chwaith. O dan fwgwd y chwerthin a’r gwenu mae yna gyfrinachau mwy sinistr a thywyll i’w canfod. A thu ôl i’r cast hwn o gymeriadau mae cefnlen y ffilmiau y mae Mr Cadwaladr mor hoff ohonynt, gan ychwanegu dyfnder a dimensiwn arall i’r naratif; stori o fewn stori a ffuglen o fewn ffuglen.

!

Sioe Jonathan Davies S4C

jonathanTocynnau a bws am ddim 11/3/14

Bwciwch nawr!

Enwau i Philippa erbyn dydd Gwener 31/1/14, os gwelwch yn dda!

Mae gwahoddiad i ddysgwyr Aberteifi a’u ffrindiau i fod yn rhan o’r gynulleidfa ar gyfer recordiad o gyfres newydd Jonathan ar gyfer gemau Chwe Gwlad 2014. Sioe sgwrsio hwyliog (un feiddgar a digywilydd, weithiau) gyda gwesteion o fyd rygbi. Bydd y ffilmio yn stiwdio BBC Cymru, Caerdydd.

Dydd Mawrth 11eg mis Mawrth – Os bydd o leiaf 15 o bobl o Aberteifi (dysgwyr a Chymry Cymraeg), bydd bws ar gael am ddim o’r dref ac yn ôl. Mae rhaid i chi fod dros 16 oed ac yn siaradwyr/dysgwyr Cymraeg. Bydd angen cyrraedd y stiwdio erbyn 18.30 a bydd y sioe yn gorffen erbyn 21.00.

Enwau i Philippa 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com. Cyntaf i’r felin!

Jonathan Davies Show S4C

Free Tickets and bus 11/3/14

Book now!

Names to Philippa by  Friday 31/1/14, please!

Cardigan learners and their friends have been invited to be part of the audience for a recording of a new series of Jonathan for the Six Nations games 2014. A fun (and sometimes risqué) chat show with guests from the rugby world. The filming will be in the BBC Cymru studio in Cardiff.

Tuesday 11th March – If there are at least 15 people from Cardigan (learners and Welsh speakers), there will be a free bus from the town and back. You must be over 16 and a Welsh speaker or learner. You must reach the studio by 18.30 and the show will finish by 21.00.

Names to Philippa 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com. First come first served!