Archifau Categori: Lleoliad

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal y Preselau

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi

10fed mis Mehefin 2017

Ardal y Preselau

Arweinydd: Dafydd Davies

Man Cychwyn: Dan y Garn (SN127 307), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo ar y ffordd rhwng Mynachlog-ddu a Rosebush.  Dewch mewn da bryd i ddechrau’r daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: tinyurl.com/danygarn

(Defnyddiwch + a – i newid graddfa’r map)

Parcio: Ar y borfa ar ochr y ffordd ond i’r rhai y mae’n well ganddynt fan parcio cadarnach fe fydd cludiant ar gael o’r maes parcio wrth gofeb Waldo i’r man cychwyn am 10:15.

Y Daith: Taith gylch ddwy awr (neu ychydig yn fwy), tua thair milltir. Byddwn yn dringo yn araf deg lan i’r tir gwastad rhwng Carn Siân a Foel Feddau, wedyn lan i Garn Bica ac yn ôl ar draws y rhos heibio Carn Siân ac i lawr llethr eithaf serth i’r man cychwyn. Taith fynydd egnïol sy’n wlyb a chorslyd dan draed mewn mannau.  Esgyniad: 500 troedfedd; dim sticlau; angen esgidiau cryfion sy’n dal dŵr a dillad addas rhag ofn bydd tywydd gwlyb ac oer – hyd yn oed yn yr haf!

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hanes yr ardal; ei chysylltiad â Waldo a bardd arall, W R Evans; golygfeydd gwych o ben y mynydd mewn tywydd gweddol.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth o’ch dewis yn Nhafarn Sinc yn Rosebush wedi’r daith.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

 


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

10th June 2017

Preseli area

Leader: Dafydd Davies

Starting Place: Dan y Garn (SN127 307), about 1km to the West of the Waldo memorial stone on the road between Mynachlog-ddu and Rosebush.  Please come in good time to start the walk at 10.30

Map: tinyurl.com/danygarn

(Use + and – to change the scale of the map)

Parking: On the grassy verge at the side of the road, but for those who prefer a more definite parking place, there’ll be transport available to the starting place from the carpark at the Waldo memorial stone at 10.15

The Walk: A circular two hour walk (or a little longer), about 3 miles. We’ll climb slowly up to the flatter land between Carn Siân and Foel Feddau, then up to Carn Bica and back across the heathland past Carn Siân and down the fairly steep slope to the starting place. An energetic mountain walk which is wet and boggy underfoot in places. Ascent: 500 feet; no stiles; strong waterproof boots and suitable clothing will be needed in case of wet and cold weather – even in the summer!

Points of interest:  The history of the area; its connection to Waldo and another poet, W R Evans; great views from the mountain top in fair weather.

Afterwards: It will be possible to get refreshments of your choice from the Tafarn Sinc in Rosebush after the walk.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries  01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

Parti Pizza

[Scroll down or click here for English]

Parti Pizza yn y Tipi!

Nos Fawrth 4ydd Gorffennaf 2017

am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor

y dosbarthiadau Cymraeg

 

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle (£7.00 – £12.00 yr un). Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu.

Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

Does dim rhaid bwcio. Manylion: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Croeso cynnes i bawb


 

Pizza Party in the Tipi!

Tuesday 4th July 2017

at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of

the Welsh Classes

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site (£7.00 – £12.00 each). The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy.

Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

There’s no need to book. Details: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Noson Crefftiau Nadolig

Noson arbennig i ddysgwyr Llambed a’r cylch

(An evening for Welsh learners)

Merched y Wawr Llambed yn cynnal

Noson Crefftau Nadolig

gyda Haf Meredith a Morwen Thomas

Sgwrsio a hwyl wrth wneud crefftau

(A fun, practical evening making crafts and chatting in Welsh)

Nos Lun Rhagfyr 12ed am 7.30 y.h.

Festri Capel Shiloh

(drws nesa i Swyddfa’r Heddlu ar y Stryd fawr)

Cwpaned a chacen

Croeso cynnes i bob dysgwr – yn ferched a dynion!

Cyswllt: Ann Morgan 07791966122

Poster y Noson

Gŵyl Golwg

Bydd Gŵyl Golwg yn cael ei chynnal yn Llambed eto eleni, ac ymysg y gweithgareddau bydd digwyddiadau wedi’u hanenlu at ddysgwyr Cymraeg. Isod mae rhestr o’r digwyddiadau ar gyfer dysgwyr Cymraeg:

Gŵyl Golwg will be held in Lampeter again this year, and amongst the packed programme will be activities for Welsh learners. The events for Welsh learners are as follows:

Amserlen Sesiynau Lingo Newydd – 14 Medi

  • 10.30 Adloniant gan ddysgwyr lleol – Local entertainment
  • 11.00 Sgwrs Holi ac Ateb gyda Dysgwyr Rownd Derfynol Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 / Chat with Dysgwyr y Flwyddyn 2014 Finalists
  • 12.00 Gemau a phosau a hwyl i’r teulu / Family games and puzzles
  • 13.00 Sesiwn Rhagarweiniol – Bethan Gwanas yn trafod Darlith Goffa Islwyn Ffowc Ellis / Introductory session with Caryl Bethan Gwanas
  • 15.00 Sesiwn Rhagarweiniol – Caryl Lewis yn trafod Sgwrs Martha Jac a Sianco / Introductory session with Caryl Lewis
  • 17.00 Canu o gwmpas y piano / Sing song

Arwr

Nos Fercher, yn ystod noson lenyddiaith Gŵyl Fawr Aberteifi, cyhoeddwyd taw Elizabeth Jones o ddosbarth Uwch 2 oedd wedi ennill y gystadleuaeth i ddysgwyr gyda’i darn o ryddiaith am ‘Arwr’.

Dwedodd y beirniad (Karen Owen) ei bod hi’n hoffi’r iaith – tafodiaith naturiol yr ardal – yn y ddeialog. Roedd yn amlwg bod y darn wedi gwneud argraff dda iawn ar Karen. Llongyfarchiadau mawr i Elizabeth!

 


Arwr

‘Mae fy mam yn sâl iawn,’ meddai Ros.

‘Beth sy’n bod arni hi?’

Mae’r tair cyfeilles yn sgwrsio ym muarth chwarae’r ysgol. Maen nhw’n ddeuddeg mlwydd oed ac yn eistedd ar wal isel.

‘Mae’r meddyg yn ei galw hi’n ‘anaemia aflesol’.’

‘Beth yw hynny?’

‘Sa i’n gwybod ond mae hi wedi mynd yn wan fel blewyn…..a dyw hi ddim yn gallu anadlu.’

Dyw Erin a Bethan ddim yn gwybod beth i’w ddweud. Dydyn nhw ddim yn gallu dychmygu’r fath sefyllfa.

‘A’r peth gwaethaf…..,’ mae hi’n petruso ac yn llyncu yn galed…. ‘y peth gwaethaf yw… rhaid iddi hi fwyta plataid o afu amrwd bob dydd,’ mae’i llais hi bron yn anhyglyw. ‘..mae’n hollol ffiaidd.’

Mae Erin yn cydio yn llaw ei ffrind. Mae dagrau yn llygaid ill tri.

 

Mae Bethan ac Erin yn beicio i fyny y bryn tuag at eu cartrefi.

‘Dere adref gyda mi’, mae Bethan yn dweud.

‘Océ.’

 

Yn ystafell Bethan mae Erin yn gorwedd ar wely Bethan ac mae Bethan wedi ei lledu ei hun ar y llawr yn syllu i fyny ar Erin.

‘Wyt ti’n credu mewn arwyr?’ meddai Bethan.

‘Nadw.’

‘Wyt ti’n gwybod y stori am Orpheus?’

‘Nadw.’

‘Wel, roedd e mewn cariad ag Euridyce. Bu farw Euridyce a thriodd Orpheus ei hachub hi o’r isfyd.’

‘A lwyddodd e?’

‘Naddo.’

‘Wel, dyna ni ’te. Roedd fy nhadcu yn arfer bod yn arwr i fi.’

‘Dim nawr?’

‘Maen nhw wedi’i roi fe mewn gwallgofdy ar ôl iddo fe gael stroc.’

‘Ond dydi hi ddim yn deg.’

‘Nady. Dydi hi ddim yn deg bod mam Ros yn marw chwaith.’

‘Mae record newydd ’da fi. Gwranda.’

 

Mae Bethan yn neidio i fyny er mwyn rhoi record ar ei gramaffôn. Mae tonau cyfoethog llais contralto yn swyno Erin.

‘Beth yw bywyd i mi hebot ti,

Beth sydd ar ôl os wyt ti wedi marw,’ mae’r llais hudol yn ei ganu.

 

Mae Bethan yn syllu ar ei ffrind ac mae hi’n sylweddoli bod dagrau yn diferu i lawr ei bochau. Mae hi’n dechrau ymestyn ei braich er mwyn cyffwrd â hi, ond dyw hi ddim yn beiddio.

Ar ôl i’r gân orffen mae hi’n dweud, ‘Ti’n gwybod bod Ros mewn cariad â ti, on’d wyt ti?’

‘Paid a bod mor wyrion.’

Mae ill dwy yn gwrido. Mae’n iawn i fod mewn cariad â merched llawer hŷn neu ag athrawes wrth gwrs, ond mae hi’n rhy annifyr cyfaddef bod cariad at rywun yr un oed â ti.

‘Pwy yw’r gantores ’ma?’ mae Erin yn gofyn.

‘Paid â throi’r stori .’

‘Cau dy geg. Dw i’n mo’yn gwybod pwy yw hi.’

‘Kathleen Ferrier wrth gwrs.’

‘Mae hi’n wych. Mae hi allan o’r byd hwn. Dw i’n meddwl gallith hi fod yn arwr i fi.’

 

Tri mis ar ôl y stori ’ma bu farw Kathleen Ferrier. Roedd ei pherfformiad olaf o Orpheus fel gwyrth. Roedd ei llais cyn gryfed ag erioed, ond roedd ei chorff yn briwsioni oddi dani. Yn ystod y perfformiad cafodd ei ffemwr ei dryllio ond serch hynny gorffennodd hi’r perfformiad.

Eisteddfod – taith gerdded i ddysgwyr

Mae Is-bwyllgor y dysgwyr, Eisteddfod Sir Gâr wedi trefnu taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar ddydd Sul 29 Mehefin, i gychwyn o The Sandpiper, Llanelli am 2.30yp.  Atodaf boster sy’n rhoi manylion llawn i chi am y daith.  Rhaid archebu lle wrth ffonio Siân Merlys ar 01558 822 729.

Gan obeithio am dywydd braf ar y dydd!

Hwyl am y tro,
Catrin

Catrin Mair Evans
Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer

Poster Taith Gerdded 29 Mehefin

Arad Goch – Madog

Madog – Drama yn Theatr Mwldan 26/6/14

1170 – mae’r byd yn fflat – a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig  bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)!

Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith?

Manylion ar wefan y Mwldan.

Cynnig arbennig i ddysgwyr – a special offer for learners.

Tocyn am £5, sef pris ysgolion (yn lle £7 neu £6). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

 

Madog – Drama at Theatr Mwldan 26/6/14

 

One of Wales’ most important legends is brought to life in Cwmni Theatr Arad Goch’s BIGGEST EVER production for children and families in Wales!

Have you ever imagined yourself taking part in a great adventure? That’s what happens to the young boy in this story as he ends up on a huge ship with none other than Prince Madog and his crew! As they leave Wales and set sail for the West they face several challenges-the fierce storms, wild sea animals, a ghost ship…before discovering a beautiful new land

According to the legend, Madog and his crew were the first ones to discover America! Come aboard and celebrate Cwmni Theatre Arad Goch’s 25th birthday!

Details on Theatr Mwldan’s website.

Special offer for learners and supporters!

Tickets for £5, which is the schools price (instead of £7 or £6). You’ll need to book your ticket yourself, saying that you are part of Philippa’s group, to get the special price.

Parti Pizza

Parti Pizza mewn Tipi!

Nos Iau 26ain Mehefin 2014 am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg!

Bydd ‘Deuair’ (deuawd telyn, ffidl a llais, a oedd yn rhan o’r grŵp ‘CerddCegin’) yno i ganu i ni

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr sy’n cael ei ddarparu gan gwmni Fforest. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle. Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu. Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

(pizza: £6.50 – £8.00 yr un)

Does dim rhaid bwcio, ond dwedwch wrth eich tiwtor os ydych chi’n bwriadu dod, fel ein bod yn gwybod faint i’w ddisgwyl.

Croeso cynnes i bawb

 

Pizza Party in a Tipi!

Thursday 26th June 2014 at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes!

‘Deuair’ (harp, violin and voice duet, who were part of the group CerddCegin’) will be there to sing for us.

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi provided by the Fforest company. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site. The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy. Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

(pizza: £6.50 – £8.00 each)

There’s no need to book, but tell your tutor if you intend to come, so that we know how many to expect.

A warm welcome to all

Pobol Bro Waldo

POBOL BRO WALDO –

Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau

‘Pobol Bro Waldo’ fydd teitl darlith Emyr Llewelyn pan fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau yn Neuadd Gymunedol Maenclochog eleni ar nos Wener, Mehefin 20.

Bydd y gŵr o Ffostrasol yn gosod Brwydr y Preselau yn ei chyd-destun hanesyddol a chenedlaethol gan gyfeirio at frwydrau eraill a fu i ddiogelu cymunedau Cymraeg.

“Byddaf yn mynd nôl yn bell, i’r cyfnod cynhanes, i ddangos bod pobol bro Waldo wedi teithio ar draws Ewrop i gyrraedd y fro. Byddaf yn nodi pam oedd y lle’n bwysig yn y cyfnod Neolithig. Byddaf yn sôn am hyn fel mater o gefndir i’r diwylliant sydd wedi magu dynion dewr annibynnol eu barn gan gyfeirio at y ffaith bod dau o ddynion mwyaf y ganrif wedi dod o’r fro,” meddai.

Pris mynediad i’r noson yw £5 a cheir darlleniade hefyd o waith beirdd megis Wyn Owens, Eirwyn George a Waldo yn ogystal â datganiad gan Gôr Harmo-ni. Noddir y noson gan Llenyddiaeth Cymru.

Trannoeth cynhelir taith gerdded ar draws y Preselau fel gweithred symbolaidd i gofio am yr arweinwyr a lwyddodd i gadw militariaeth draw o’r llethrau. Bydd y cerddwyr yn ymgynnull ar ben Bwlchgwynt am ddeg o’r gloch i gynnal seremoni fer cyn cael eu cludo i odre Foel Drygarn ger Mynachlog-ddu er mwyn cerdded y saith milltir nôl at Foel Eryr. Dyma’r pumed tro i’r daith gael ei chynnal. Ac mae rhai unigolion wedi cymryd rhan ymhob un o’r teithie.

Ar y nos Sadwrn yn Neuadd Maenclochog cynhelir cyngerdd yng nghwmni Lowri Evans o Drefdraeth a Chôr Corlan o ardal Llanboidy. Pris mynediad fydd £7 i oedolion a £3 i blant. Tocynne ar werth yn lleol. Mae’r gweithgareddau’n rhan o Ŵyl Clochog wedi’u trefnu gan Glychau Clochog. Trefnwyd y noson gyngerdd gyda chymorth Cynllun Noson Allan.