Archifau Categori: Llandudoch

Cerddwyr Cylch Teifi: Llwybrau Llandudoch

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi: 13 Ionawr 2018

Llwybrau pentref Llandudoch

Arweinydd: Terwyn Tomos

Byddwn ni’n gadael maes parcio Llandudoch (SN 176 460; cod post SA43 3ED) am 10:30yb. (Efallai bydd angen talu i barcio)

Y daith: Taith gylch o ryw ddwy awr, tua dwy filltir, yn bennaf ar lwybrau’r pentref.  Cerddwn o’r maes parcio ar lan yr afon heibio’r Netpwl i gyffiniau Glanteifon (a’r 500 metr olaf ar y ffordd fawr). Wedyn awn ar lwybr cyhoeddus heibio Castell Albro nes cyrraedd y ffordd fawr gerllaw Fferm Penrallt-y-dre, cyn dilyn Llwybr Llygoden i lawr i’r pentref a’r maes parcio.   Dim sticlau a dim ond esgyniad graddol ond mae’r llwybrau’n gul ac mewn mannau yn debygol o fod yn fwdlyd.  Mae angen gofal arbennig ar y rhan o’r llwybr lle mae llethr serth ar un ochr.  Mae’n bosibl osgoi Llwybr Llygoden, sy’n serth a garw, drwy ddilyn y ffordd fawr.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hen enwau diddorol ar fannau penodol yn y pentref, hanes y diwydiant pysgota sân ac adeiladu llongau; rhai adeiladau a mannau hanesyddol; hefyd golygfeydd trawiadol.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Mae digon o ddewis yn y pentref, er enghraifft yr Hydd Gwyn neu’r Cartws.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur, ac yn ebost cyntaf y tymor (2/9/17). Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu cliciwch fan hyn.
Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.

 

 


 

 

 

Cerddwyr Cylch Teifi: 13 January 2018

St.Dogmaels village paths.

Leader: Terwyn Tomos

We’ll leave the St.Dogmaels car park (SN 176 460; postcode SA43 3ED) at 10:30am. (You may need to pay for parking)

The walk: A circular walk of about 2 hours, some 2 miles, mainly on the village paths. We’ll walk from the car park beside the river past Netpool to the vicinity of Glanteifon (the last 500 meters being on the main road). We’ll then go on a public footpath past Albro Castle until reaching the main road near Penrallt-y-dre Farm, before following the Mouse Path down to the village and the car park. No stiles and only a gradual rise but the paths are narrow and in places are likely to be muddy. Special care is needed on the part of the path where there is a steep slope on one side. It is possible to avoid the Mouse Path, which is steep and uneven, by following the main road.

Points of interest: Interesting old names of specific places in the village, the history of the ‘Seine’ fishing industry and shipbuilding; some buildings and historic places; also stunning views.

Socialize over refreshments: There is plenty of choice in the village, for example the White Hart or the Coach-house.

Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme, and in the first email of the season (2/9/17). Ask if you don’t have a copy, or click here.)

Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

Wythnos Pentigili

Dydd Llun 26/05/14 – Dydd Gwener 30/05/14
Llandudoch ac Aberteifi
Wythnos ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg a’r Cymry

Mae`r wythnos yn addas i fyfyrwyr lefelau Canolradd, Uwch ac Hyfedredd. Cymraeg fydd iaith y penwythnos. Sdim rhaid i chi ddod am y pum niwrnod. Gallwch chi ddod am un diwrnod, dau ddiwrnod, ayb

Wythnos anffurfiol o siarad Cymraeg ac ymweld ag ardaloedd Llandudoch, Aberteifi a llefydd cyfagos yng ngogledd Sir Benfro a de Ceredigion.

Does dim ffi am yr wythnos. Trefnwch chi a thalu am eich gwely a brecwast eich hunain, ynghyd â’ch prydau bwyd, teithio a mynediad i lefydd, ayb. Gallwch chi drefnu eich gwely a brecwast trwy Ganolfan Croeso Aberteifi, Theatr Mwldan, Bath House Rd, Aberteifi SA43 1JY 01239 613230. Y peth gorau yw i chi drefnu gwely a brecwast ar ôl y dyddiad cau, hynny yw, ar ôl i ni gadarnhau fod Wythnos Pentigili’n rhedeg. Os oes anghenion arbennig `da chi mae eisie i chi gysylltu â’r gwesty, tafarn, ayb eich hunain.

Cyrraedd 11:00 bore dydd Llun a gadael ar ôl cinio prynhawn dydd Gwener

Dyddiad cau ar gyfer derbyn y ffurflen gais – 07/05/14

Am fanylion bellach cysylltwch â Dewi:
01437 776785 d.rhys-jones@abertawe.ac.uk

Amserlen Wythnos Pentigili`

Amserlen ddrafft yw hon a gall pethau newid.  Sdim rhaid i chi ddod bob dydd.

Cliciwch yma i agor yr amserlen.

Mae’r gair  pentigili’ yn dod o `pen at ei gilydd’.  Mae e’n golygu ‘yr holl ffordd’, ‘pob cam’.