Archifau Categori: Lleoliad

Arwr

Nos Fercher, yn ystod noson lenyddiaith Gŵyl Fawr Aberteifi, cyhoeddwyd taw Elizabeth Jones o ddosbarth Uwch 2 oedd wedi ennill y gystadleuaeth i ddysgwyr gyda’i darn o ryddiaith am ‘Arwr’.

Dwedodd y beirniad (Karen Owen) ei bod hi’n hoffi’r iaith – tafodiaith naturiol yr ardal – yn y ddeialog. Roedd yn amlwg bod y darn wedi gwneud argraff dda iawn ar Karen. Llongyfarchiadau mawr i Elizabeth!

 


Arwr

‘Mae fy mam yn sâl iawn,’ meddai Ros.

‘Beth sy’n bod arni hi?’

Mae’r tair cyfeilles yn sgwrsio ym muarth chwarae’r ysgol. Maen nhw’n ddeuddeg mlwydd oed ac yn eistedd ar wal isel.

‘Mae’r meddyg yn ei galw hi’n ‘anaemia aflesol’.’

‘Beth yw hynny?’

‘Sa i’n gwybod ond mae hi wedi mynd yn wan fel blewyn…..a dyw hi ddim yn gallu anadlu.’

Dyw Erin a Bethan ddim yn gwybod beth i’w ddweud. Dydyn nhw ddim yn gallu dychmygu’r fath sefyllfa.

‘A’r peth gwaethaf…..,’ mae hi’n petruso ac yn llyncu yn galed…. ‘y peth gwaethaf yw… rhaid iddi hi fwyta plataid o afu amrwd bob dydd,’ mae’i llais hi bron yn anhyglyw. ‘..mae’n hollol ffiaidd.’

Mae Erin yn cydio yn llaw ei ffrind. Mae dagrau yn llygaid ill tri.

 

Mae Bethan ac Erin yn beicio i fyny y bryn tuag at eu cartrefi.

‘Dere adref gyda mi’, mae Bethan yn dweud.

‘Océ.’

 

Yn ystafell Bethan mae Erin yn gorwedd ar wely Bethan ac mae Bethan wedi ei lledu ei hun ar y llawr yn syllu i fyny ar Erin.

‘Wyt ti’n credu mewn arwyr?’ meddai Bethan.

‘Nadw.’

‘Wyt ti’n gwybod y stori am Orpheus?’

‘Nadw.’

‘Wel, roedd e mewn cariad ag Euridyce. Bu farw Euridyce a thriodd Orpheus ei hachub hi o’r isfyd.’

‘A lwyddodd e?’

‘Naddo.’

‘Wel, dyna ni ’te. Roedd fy nhadcu yn arfer bod yn arwr i fi.’

‘Dim nawr?’

‘Maen nhw wedi’i roi fe mewn gwallgofdy ar ôl iddo fe gael stroc.’

‘Ond dydi hi ddim yn deg.’

‘Nady. Dydi hi ddim yn deg bod mam Ros yn marw chwaith.’

‘Mae record newydd ’da fi. Gwranda.’

 

Mae Bethan yn neidio i fyny er mwyn rhoi record ar ei gramaffôn. Mae tonau cyfoethog llais contralto yn swyno Erin.

‘Beth yw bywyd i mi hebot ti,

Beth sydd ar ôl os wyt ti wedi marw,’ mae’r llais hudol yn ei ganu.

 

Mae Bethan yn syllu ar ei ffrind ac mae hi’n sylweddoli bod dagrau yn diferu i lawr ei bochau. Mae hi’n dechrau ymestyn ei braich er mwyn cyffwrd â hi, ond dyw hi ddim yn beiddio.

Ar ôl i’r gân orffen mae hi’n dweud, ‘Ti’n gwybod bod Ros mewn cariad â ti, on’d wyt ti?’

‘Paid a bod mor wyrion.’

Mae ill dwy yn gwrido. Mae’n iawn i fod mewn cariad â merched llawer hŷn neu ag athrawes wrth gwrs, ond mae hi’n rhy annifyr cyfaddef bod cariad at rywun yr un oed â ti.

‘Pwy yw’r gantores ’ma?’ mae Erin yn gofyn.

‘Paid â throi’r stori .’

‘Cau dy geg. Dw i’n mo’yn gwybod pwy yw hi.’

‘Kathleen Ferrier wrth gwrs.’

‘Mae hi’n wych. Mae hi allan o’r byd hwn. Dw i’n meddwl gallith hi fod yn arwr i fi.’

 

Tri mis ar ôl y stori ’ma bu farw Kathleen Ferrier. Roedd ei pherfformiad olaf o Orpheus fel gwyrth. Roedd ei llais cyn gryfed ag erioed, ond roedd ei chorff yn briwsioni oddi dani. Yn ystod y perfformiad cafodd ei ffemwr ei dryllio ond serch hynny gorffennodd hi’r perfformiad.

Eisteddfod – taith gerdded i ddysgwyr

Mae Is-bwyllgor y dysgwyr, Eisteddfod Sir Gâr wedi trefnu taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar ddydd Sul 29 Mehefin, i gychwyn o The Sandpiper, Llanelli am 2.30yp.  Atodaf boster sy’n rhoi manylion llawn i chi am y daith.  Rhaid archebu lle wrth ffonio Siân Merlys ar 01558 822 729.

Gan obeithio am dywydd braf ar y dydd!

Hwyl am y tro,
Catrin

Catrin Mair Evans
Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer

Poster Taith Gerdded 29 Mehefin

Arad Goch – Madog

Madog – Drama yn Theatr Mwldan 26/6/14

1170 – mae’r byd yn fflat – a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig  bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)!

Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith?

Manylion ar wefan y Mwldan.

Cynnig arbennig i ddysgwyr – a special offer for learners.

Tocyn am £5, sef pris ysgolion (yn lle £7 neu £6). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

 

Madog – Drama at Theatr Mwldan 26/6/14

 

One of Wales’ most important legends is brought to life in Cwmni Theatr Arad Goch’s BIGGEST EVER production for children and families in Wales!

Have you ever imagined yourself taking part in a great adventure? That’s what happens to the young boy in this story as he ends up on a huge ship with none other than Prince Madog and his crew! As they leave Wales and set sail for the West they face several challenges-the fierce storms, wild sea animals, a ghost ship…before discovering a beautiful new land

According to the legend, Madog and his crew were the first ones to discover America! Come aboard and celebrate Cwmni Theatre Arad Goch’s 25th birthday!

Details on Theatr Mwldan’s website.

Special offer for learners and supporters!

Tickets for £5, which is the schools price (instead of £7 or £6). You’ll need to book your ticket yourself, saying that you are part of Philippa’s group, to get the special price.

Parti Pizza

Parti Pizza mewn Tipi!

Nos Iau 26ain Mehefin 2014 am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg!

Bydd ‘Deuair’ (deuawd telyn, ffidl a llais, a oedd yn rhan o’r grŵp ‘CerddCegin’) yno i ganu i ni

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr sy’n cael ei ddarparu gan gwmni Fforest. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle. Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu. Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

(pizza: £6.50 – £8.00 yr un)

Does dim rhaid bwcio, ond dwedwch wrth eich tiwtor os ydych chi’n bwriadu dod, fel ein bod yn gwybod faint i’w ddisgwyl.

Croeso cynnes i bawb

 

Pizza Party in a Tipi!

Thursday 26th June 2014 at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes!

‘Deuair’ (harp, violin and voice duet, who were part of the group CerddCegin’) will be there to sing for us.

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi provided by the Fforest company. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site. The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy. Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

(pizza: £6.50 – £8.00 each)

There’s no need to book, but tell your tutor if you intend to come, so that we know how many to expect.

A warm welcome to all

Pobol Bro Waldo

POBOL BRO WALDO –

Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau

‘Pobol Bro Waldo’ fydd teitl darlith Emyr Llewelyn pan fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau yn Neuadd Gymunedol Maenclochog eleni ar nos Wener, Mehefin 20.

Bydd y gŵr o Ffostrasol yn gosod Brwydr y Preselau yn ei chyd-destun hanesyddol a chenedlaethol gan gyfeirio at frwydrau eraill a fu i ddiogelu cymunedau Cymraeg.

“Byddaf yn mynd nôl yn bell, i’r cyfnod cynhanes, i ddangos bod pobol bro Waldo wedi teithio ar draws Ewrop i gyrraedd y fro. Byddaf yn nodi pam oedd y lle’n bwysig yn y cyfnod Neolithig. Byddaf yn sôn am hyn fel mater o gefndir i’r diwylliant sydd wedi magu dynion dewr annibynnol eu barn gan gyfeirio at y ffaith bod dau o ddynion mwyaf y ganrif wedi dod o’r fro,” meddai.

Pris mynediad i’r noson yw £5 a cheir darlleniade hefyd o waith beirdd megis Wyn Owens, Eirwyn George a Waldo yn ogystal â datganiad gan Gôr Harmo-ni. Noddir y noson gan Llenyddiaeth Cymru.

Trannoeth cynhelir taith gerdded ar draws y Preselau fel gweithred symbolaidd i gofio am yr arweinwyr a lwyddodd i gadw militariaeth draw o’r llethrau. Bydd y cerddwyr yn ymgynnull ar ben Bwlchgwynt am ddeg o’r gloch i gynnal seremoni fer cyn cael eu cludo i odre Foel Drygarn ger Mynachlog-ddu er mwyn cerdded y saith milltir nôl at Foel Eryr. Dyma’r pumed tro i’r daith gael ei chynnal. Ac mae rhai unigolion wedi cymryd rhan ymhob un o’r teithie.

Ar y nos Sadwrn yn Neuadd Maenclochog cynhelir cyngerdd yng nghwmni Lowri Evans o Drefdraeth a Chôr Corlan o ardal Llanboidy. Pris mynediad fydd £7 i oedolion a £3 i blant. Tocynne ar werth yn lleol. Mae’r gweithgareddau’n rhan o Ŵyl Clochog wedi’u trefnu gan Glychau Clochog. Trefnwyd y noson gyngerdd gyda chymorth Cynllun Noson Allan.

Taith i Sir Benfro

Dydd Sadwrn 14 Mehefin 2014

Dirwnod allan i ddysgwyr Ceredigion

Dewch â chamera i dynnu lluniau o’r daith. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ysgrifennu adroddiad byr a/neu gapsiwn i’r llun.

Dim ond un bws, felly y cyntaf i’r felin.

Bws yn codi yn Aberystwyth, Aberaeron ac Aberteifi, ac ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran, Castell Henllys ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gyda swper yn Llys y Fran.

Manylion llawn yma, neu gysylltwch â Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

Saturday 14 June 2014

Trip to Pembrokeshire for Ceredigion learners

Bring a camera to take photos of the trip. You will also be required to write a short report and/or caption for the picture.

Only one bus, so first come, first served.

The bus will pick up in Aberystwyth, Aberaeron and Cardigan, and visit Cilgerran Wildlife Centre, Castell Henllys and St David’s Cathedral, with supper in Llys y Fran.

Full details here, or contact Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

 

 

Llun “Roof, St Davids Cathedral” gan dachalan.

Cerddwyr – Cwm Alltcafan

Ypdêt – lluniau gan Howard Williams ar Flickr – diolch Howard!

"Cwm Alltcafan" - cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans
“Cwm Alltcafan” – cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans

Cerddwyr Cylch Teifi
14eg Mehefin
Cwm Alltcafan, ardal Pentre-cwrt

Arweinwyr: Clem a Valmai Lewis

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Plas Parke ym Mhentre-cwrt (SN386 386) (Cod post SA44 5AX)
.
Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/z1Eft

Y Daith: 3 milltir hamddenol. Fydd dim llawer o ddringo, ac mae’r tir yn iawn o ran cerdded ar y cyfan, er bod un man eithaf gwlyb. Byddwn yn gweld y bont, cerdded i lawr i’r hen reilffordd, croesi’r cwm, cerdded trwy ddolydd a dod yn ôl ar lôn fferm.

Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth mewn man cyfagos i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
_______________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers’ Group
14th June
Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt area

Leaders: Clem a Valmai Lewis

Meet at 10.30 in the car park of Plas Parke pub, in Pentre-cwrt (SN386 386) (post code SA44 5AX)
.
Map – click here: http://goo.gl/maps/z1Eft

The walk: 3 leisurely miles. There will not be a lot of climbing, and the ground is good for walking on the whole, although there is one quite wet place. We’ll see the bridge, walk down to the old railway, cross the valley, walk up through meadows and return on a farm track.

After the walk: it will be possible to have refreshments somewhere close by for those who wish.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Noson Lawen Aberteifi

Poster Noson Lawen Mehefin

Mae gan Cadwgan docynnau i’w gwerthu ar gyfer 4 Noson Lawen sy’n cael eu cynnal o Nos Wener 13 Mehefin i Nos Lun 16 Mehefin. Cost tocyn yw £5, ac mae’r poster sydd wedi’i atodi a mwy o fanylion. Byddwn yn ddiolchgar os gallech adael i’ch aelodau a ffrindiau wybod – i brynu tocyn, galwch fewn i swyddfa’r Castell uwchben y 25 Mile yn Aberteifi.

Cadwgan are selling tickets for four evenings of S4C’s popular variety show, “Noson Lawen“, which will be recorded in Theatr Mwldan from Friday 13 June to Monday 16 June. The tickets are £5, with proceeds going to local good causes. Available from the Castle offices above the 25 Mile restaurant (yes, where the Welsh classes are held!)

Llangrannog – Cyngerdd “Deuair”

Cynhelir Cyngerdd Mai gan ‘Deuair’, yn Eglwys Carannog Sant, Llangrannog nos Wener 30ain Mai am 7.30y.h. Tocynnau £5 ar y drws. Darperir te a chacennau yn yr egwyl.

Deuawd cerddoriaeth werin yw ‘Deuair’, sef Elsa Davies (ffidl a llais) a Ceri Owen-Jones (telyn a llais), a fu’n chwarae gyda’r grŵp gwerin poblogaidd ‘CerddCegin’ gynt. Croeso cynnes i bawb.

Cewch glywed cerddoriaeth Deuair ar eu gwefan.

A concert by ‘Deuair’ will be held in St Carannog’s Church, Llangrannog on Friday 30th May at 7.30pm.  Tickets £5 on the door. Tea and cakes during the break.

‘Deuair’ is a folk duo, namely Elsa Davies (violin and vocals) and Ceri Owen-Jones (harp and vocals), who previously played with the popular folk group ‘CerddCegin’.

A warm welcome to all .

You can hear some of Deuair’s tunes on their website.

Gwobrau Shwmae

Gwobrau Shwmae yn Serenni‘n Sir Benfro
Eleni bydd Sir Benfro yn dathlu yr ail Ddiwrnod Shwmae Sumae drwy gynnal seremoni “Gwobrau Shwmae! Sir Benfro”. Bydd y seremoni wobrwyo yn gyfle pwysig i godi proffil yr iaith a hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir ac yn goron ar y ddathliadau amrywiol fydd yn digwydd yn yr ardal fyrlymus hon i nodi Diwrnod Shwmae Sumae.
Llinos Penfold a Catrin Phillips o Adran Addysg Cyngor Sir Benfro yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i’r syniad. Maent wedi llunio nifer o gategorïau gwahanol ar gyfer y gwobrau sy’n anrhydeddu unigolion, grwpiau a busnesau am eu gwaith yn hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir.
Trefnwyd y seremoni ar y cyd gyda Coleg Sir Benfro, Menter Iaith Sir Benfro, Tŵf, Merched y Wawr, Clybiau Ffermwyr Ifanc, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Cymraeg i Oedolion. Llwyddwyd i sicrhau nawdd drwy garedigrwydd hael Porthladd Aberdaugleddau a phapur wythnosol, Herald Sir Benfro. Bydd y buddugwyr yn ennill tlws a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y gwobrau gan ofaint lleol.
Dywedodd Catrin Phillips:
Cafwyd ymateb cadarnhaol i Ddiwrnod Shwmae Sumae llynedd gyda nifer o drigolion Sir Benfro yn taflu eu hunain i fewn i ysbryd y diwrnod ac yn sbarduno gweithgareddau pellach i hyrwyddo’r iaith. Cynhaliodd Ysgol y Frenni, Crymych fore coffi ar y diwrnod ac o ganlyniad ysbrydolwyd nifer o’r rhieni i fwrw ati i drefnu gwersi Cymraeg wythnosol sydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac yn enghraifft o waddol Shwmae Sumae 2013.
Eleni rydym am adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac annog cymaint o enwebiadau a phosib ar gyfer y gwobrau Shwmae. Felly os ydych chi am enwebu rhywun am wobr cysylltwch gyda shwmaesirbenfro@hotmail.com am wybodaeth am y categoriau a thaflen enwebu cyn y 4ydd Mehefin.
Gobeithio bod y syniad yma yn sbardun i eraill ymhob rhan o Gymru I ddilyn ein esiampl ac ysbrydoli eraill i gymryd camau positif dros hybu a rhannu ein hiaith.”
Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd ar Hydref 15ed, Diwrnod Shwmae Sumae 2014.