Archifau Categori: Theatr

Mr Bulkeley o’r Brynddu

20/4/16 Theatr Mwldan
‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’.
Bydd rhan o’r cynhyrchiad yn cynnwys darlleniadau Saesneg o ddyddiadur Mr B, a bydd y gweddill yn Gymraeg.
Tocynnau: pris bargen i ddysgwyr a helpwyr: £8 (yn lle £10/£9)

Bwcio ar-lein
Archebwch eich tocyn eich hunan, gan eistedd ble dymunwch, ond dweud ‘Grŵp Philippa’ wrth archebu i gael y pris arbennig.

 

Rwyf yn ysgrifennu i ofyn i chi tynnu sylw eich aelodau at  gynhyrchiad difyr ac unigryw ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’, cynhyrchiad dramatig gyda cherddoriaeth o’r cyfnod, sydd yn dod â dyddiaduron sy’n cofnodi bywyd Ynys Môn yn y 18fed ganrif yn fyw.

Yn dilyn derbyniad dda i’r daith gyntaf y llynedd, gyda sawl noson yn gwerthu allan, mae’r cynhyrchiad ar daith eto ac yn ymweld âg ardaloedd newydd, gan gynnwys Theatr Mwldan, Aberteifi, nos Fercher 20 Ebrill 2016 gyda’r tocynnau ar gael drwy ‘r Swyddfa Docynnau 01239 621200 neu mwldan.co.uk (mae taflen  a phoster electronig ynghlwm ac ar gael i’w bostio atoch).

Awdur y dyddiaduron, sydd yn cael eu cadw’n ddiogel yn Archif Prifysgol Bangor, ac sydd bellach wedi’u trawsgrifio ac ar gael i’w darllen a’u gweld ar-lein, (http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk/)  oedd William Bulkeley a fu’n byw rhwng 1691-1760. Ysgwier y Brynddu ydoedd, sef ystâd fechan yn Llanfechell, gogledd Ynys Môn.

Cwmni Pendraw, sydd wedi’i sefydlu i greu profiadau theatraidd sy’n cyfuno themâu hanesyddol a gwyddonol, sydd wedi creu’r cynhyrchiad unigryw yma. Yr actor adnabyddus, Wyn Bowen Harries sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad ac meddai:

“Mae bywyd William Bulkeley yn darllen fel opera sebon. Priododd ei ferch â môr-leidr, bu farw ei fab o alcoholiaeth, cafodd ei fam ei lladd gan ysgol yn syrthio ar ei phen cyn cael ei sathru gan wartheg! Fel sgweier ac Ustus Heddwch, mae ei ddyddiaduron yn rhoi darlun diddorol iawn o fywyd cefn gwlad Cymru’r 1700au.”

“Byddwn yn cyflwyno uchafbwyntiau o’r dyddiaduron, gan gynnwys hanes ei deithiau i’r Iwerddon ynghyd â ffeiriau, ymladd ceiliogod, a sgandalau’r llys ym Miwmares. Cofnodwyd nifer o ganeuon yn y dyddiaduron ac fe gynhwysir digonedd o gerddoriaeth yn y perfformiad gan Stephen Rees o Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Bangor, a Huw Roberts y ddau’n arbenigwyr ar gerddoriaeth gwerin y cyfnod.”

Gan fod y dyddiaduron wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg, mae’r cynhyrchiad yn ddwyieithog, gyda’r golygfeydd dramatig yn y Gymraeg a darlleniadau o’r dyddiaduron yn y Saesneg gwreiddiol, ac felly’n addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr Cymraeg.

 

20/4/16 Theatr Mwldan
‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’.
Part of the production includes readings in English of Mr B.’s diaries, and the rest will be in Welsh..
Tickets: bargain price for Welsh learners and helpers: £8 (instead of £10/£9)

Online booking
Book your own ticket, sitting where you wish, but say ‘Philippa’s Group’ when you book to get the special price.

I’m writing to ask whether you’d draw the attention of your members to an interesting and unique production, ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’, which brings to life diaries recording daily life in 18th century Anglesey, through readings, dramatic scenes and with period music.

Following a successful tour, with many nights sold out last year, the production is touring more parts of Wales and visiting Theatr Mwldan on Wednesday 20 April 2016  with tickets available from the box office 01239 621200 mwldan.co.uk (electronic flyers are attached and flyers and posters can be posted to you).

The diarist of the diaries, to be found in Bangor University archive and now transcribed and available online via http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk/ was William Bulkeley, who lived between 1691-1760. He was the squire of Brynddu, a small estate in Llanfechell, north Anglesey.

Cwmni Pendraw, a company established to create theatrical experiences based on history and science, are behind the production. The renowned actor, Wyn Bowen Harries has created produced and developed the production. He says:

“William Bulkeley’s life reads like a soap opera. His daughter married a pirate, his son died of alcoholism, and his mother died when a ladder fell on her and she was trampled by cattle! Through his role as a squire and JP, his diaries provide an interesting insight onto rural life in Wales in the 1700s.”

“We will be bringing the high-points of the diaries, including accounts of his travels to Ireland, as well as fairs, cock-fighting and the scandals from the quarter sessions at Beaumaris Court house. A number of songs are recorded in the diaries and these are performed by Stephen Rees from Bangor University’s School of Music and Huw Roberts, both experts in traditional Welsh music.”

As the diaries are written and therefore read in English, and the dramatic scenes conveyed in Welsh, the production is bilingual, and suitable for Welsh learners as well as fluent Welsh speakers.

 

Arad Goch – Madog

Madog – Drama yn Theatr Mwldan 26/6/14

1170 – mae’r byd yn fflat – a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig  bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)!

Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith?

Manylion ar wefan y Mwldan.

Cynnig arbennig i ddysgwyr – a special offer for learners.

Tocyn am £5, sef pris ysgolion (yn lle £7 neu £6). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

 

Madog – Drama at Theatr Mwldan 26/6/14

 

One of Wales’ most important legends is brought to life in Cwmni Theatr Arad Goch’s BIGGEST EVER production for children and families in Wales!

Have you ever imagined yourself taking part in a great adventure? That’s what happens to the young boy in this story as he ends up on a huge ship with none other than Prince Madog and his crew! As they leave Wales and set sail for the West they face several challenges-the fierce storms, wild sea animals, a ghost ship…before discovering a beautiful new land

According to the legend, Madog and his crew were the first ones to discover America! Come aboard and celebrate Cwmni Theatre Arad Goch’s 25th birthday!

Details on Theatr Mwldan’s website.

Special offer for learners and supporters!

Tickets for £5, which is the schools price (instead of £7 or £6). You’ll need to book your ticket yourself, saying that you are part of Philippa’s group, to get the special price.