Archifau Categori: Ysgol Undydd

Ysgol Undydd Arholiadau

Dosbarth Cymraeg
Mae Ysgol Adolygu yn gwrs undydd arbennig i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad CBAC.
Bydd yna dri grŵp: Mynediad, Sylfaen a Chanolradd.

Dilynir patrwm Sadyrnau Siarad arferol ond gyda phwyslais ar weithgareddau a fydd o gymorth i ymgeiswyr arholiadau CBAC.
Bydd tiwtoriaid profiadol yn eich dysgu sy’n arbennigo yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Hefyd, bydd gennym staff ar y diwrod yn gweithredu fel cyfwelwyr.
The Revision Schoal is a special day course to help you to prepare for the WJEC examination.
There will be three groups at Entry, Foundation and lntermediate levels, with the format of a ‘Sadwrn Siarad’ but with an emphasis on activities that will help candidates who have entered a WJEC examination.
You will be taught by tutors who specialise in teaching Welsh as a second language and we’ll also have staff present acting as  examiners.

Ysgol Ionawr Aberystwyth – 18 Ionawr 2014

Mae Ysgol Ionawr Aberystwyth yn gwrs ardderchog ar gyfer ymarfer a gwella eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol ac ymlaciedig. Bydd gweithgareddau iaith amrywiol yn cael eu trefnu i adolygu a chadarnhau beth dych chi wedi’i ddysgu yn eich dosbarth.

Bydd yr Ysgol Ionawr yn addas i chi os ydych chi:
• yn dysgu Cymraeg mewn dosbarth ar unrhyw lefel
• yn gwybod tipyn o Gymraeg yn barod (e.e. wedi bod mewn dosbarthiadau yn y gorffennol, wedi gwneud Cymraeg yn yr ysgol, yn siarad Cymraeg yn blentyn ond wedi anghofio ac ati)
• yn gwybod dim Cymraeg o gwbl. Bydd yna grŵp ar gyfer dechreuwyr pur.

Bydd y myfyrwyr yn cael eu rhannu’n grwpiau yn ôl lefel eu Cymraeg, er y bydd rhai sesiynau lle bydd grwpiau’n dod at ei gilydd i sgwrsio neu i gymryd rhan mewn gweithgareddau iaith.

Coffi/te ar gael. Ni ddarperir cinio – croeso i chi ddod â brechdanau. Mae caffis o fewn pellter cerdded.

Rhaid cofrestru erbyn 10 Ionawr 2014 er mwyn sicrhau lle.

Manylion/ffurflen fwcio: http://www.learnwelshinmidwales.org/uploads/na200_manylion.pdf

The Aberystwyth January School
provides a great chance for practising and improving your Welsh in an informal and relaxed atmosphere. A variety of language based activities will be organised to revise and consolidate that you have learnt in (your weekly) class.

The January School will be suitable for you if you:
• are currently learning Welsh in a class on any level
• know some Welsh already (e.g. having attended classes in the past, having done some Welsh in school, or having spoken Welsh as a child but not since then, etc.)
• know no Welsh at all. There will be a group for complete beginners

Students will be split up into groups according to the level of their Welsh, although there will be some sessions where groups will come together for conversational practice or to participate in language activities.

Tea/coffee will be available. Lunch is not provided – you are welcome to bring sandwiches. There are cafés within walking distance.

You must register by 10 January 2014 to secure your place.

Details/booking form: http://www.learnwelshinmidwales.org/uploads/na200_manylion.pdf

[Llun gan Geraint Warlow.]