Cerddwyr

Cerddwyr Cylch Teifi 2017 – 2018

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.

Terwyn Tomos

[Scroll down or click here for English]

Cyfle i Gymry Cymraeg a dysgwyr fwynhau cwmni’i gilydd wrth gerdded.

Teithiau cerdded ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis rhwng Hydref a Mehefin. Teithiau o ryw ddwy awr fel arfer, gan adael y man cychwyn am 10.30yb bob tro – dewch erbyn 10.20.

Trefnyddion:

Dyfed a Siân Elis-Gruffydd, 01239 682287   sian.ymaohyd@btinternet.com

Terwyn a Marged Tomos, 01239 612928
terwynamarged@btinternet.com

Philippa Gibson, 01239 654561
philippa.gibson@gmail.com

Ingrid Marcham

Howard Williams

 • Awn i gerdded bob tro, glaw neu beidio, ond  ffoniwch os hoffech fwy o fanylion.
 • Rhannwch geir i gyrraedd, os gallwch.
 • Fel arfer, bydd yn bosibl cymdeithasu dros ’baned neu beint yn yr ardal ar ôl y daith.
Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

 

DIOGELWCH

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly:

 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;

 • dewch â dillad addas o ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;

 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;

 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;

 • cadwch gŵn ar dennyn;

 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded:

  • ar hyd ffyrdd heb balmant;

  • ar lethrau serth;

  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir

RHAGLEN 2017 – 2018

14 Hydref: Ardal Rhydlewis
Gadael maes parcio Neuadd Rhydlewis (SN347 474) (Cod post SA44 5PE) am 10.30yb.
Arweinydd: Rhys Williams

11 Tachwedd: Hanes Trefdraeth
wrth gerdded ychydig yn y dref
Gadael maes parcio Trefdraeth, Heol Hir
(SN057 393)(Cod post SA42 OTN) am 10.30yb.
Arweinydd: Reg Davies

9 Rhagfyr: Tref Aberteifi
Gadael y maes parcio (tâl) ar lan afon Teifi
(SN 176 460) (Cod post  SA43 1HR) am 10.30yb.
Arweinydd: Dyfed Elis-Gruffydd

13 Ionawr: Llwybrau pentref Llandudoch
Gadael maes parcio (tâl) Llandudoch (SN165 460) (Côd post SA43 3ED) am 10.30yb.
Arweinydd: Terwyn Tomos

10 Chwefror: Ardal y Mwnt
Gadael maes parcio Traeth y Mwnt (Tâl £1)
(SN195 518) (Cod post SA43 1QH) am 10.30yb.
Arweinydd: Howard Williams

10 Mawrth: Nanhyfer a Llwyngwair
Gadael maes parcio Tafarn Trewern, Nanhyfer (SN083 397) (Cod post SA42 0NB) am 10.30yb.
Arweinydd: Tony Haigh

14 Ebrill: Carn Ingli
Gadael y maes parcio wrth odre dwyreiniol Carn Ingli ger Cilgwyn (SN070 373) (tinyurl.com/parciocarningli) am 10.30yb.
Arweinwyr: Ruth Sharpe a Judith Wainwright

12 Mai: Coed y Foel, Llandysul
Gadael maes parcio Llandysul (SN418 406)
(Cod post SA44 4QP), gan rannu ceir, am 10.30yb.
Arweinwyr: Lesley Parker a Dee McCarney

9 Mehefin: Ardal Preseli
Gadael man yn ymyl Dan y Garn (SN127 307)
(ardal Cod post SA66 7SN), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo, am 10.30yb.
Arweinydd: Dafydd Davies

CERDDWYR ERAILL – Croeso cynnes i bawb

Cymdeithas Edward Llwyd
teithiau hirach (pob ardal).  www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk
neu’r Ysgrifennydd Aelodaeth 02920 752382.

Y Clonc Mawr 
Teithiau misol, Sir Benfro.
Tudalen Facebooksusan.carey@btinternet.com

____________________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

2017 – 2018

An opportunity for Welsh speakers and learners to enjoy each other’s company while walking.

Walks on the second Saturday of every month, between October and June. Walks of about two hours usually, leaving the starting place at 10.30 every time – arrive by 10.20.

Organizers:

Dyfed & Siân Elis-Gruffydd, 01239 682287 sian.ymaohyd@btinternet.com

Terwyn & Marged Tomos, 01239 612928
terwynamarged@btinternet.com

Philippa Gibson, 01239 654561
philippa.gibson@gmail.com

Ingrid Marcham

Howard Williams

• We will go on the walk every time, rain or shine, but phone if you would like more details.

• Share cars to reach the starting point, if you can.

• Usually it will be possible to socialize over a cuppa or a pint in the area after the walk.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

 

SAFETY

Remember that you are responsible for your own safety, and so:

 • read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay;

 • bring suitable clothing taking into consideration the time of year and weather forecast, especially suitable boots for wet and uneven ground;

 • keep contact with the rest of the group by keeping in front of the organizer who is at the back of the line of walkers;

 • let an organizer know if you leave the walk early;

 • keep dogs on a lead;

 • take special care when crossing roads and when walking:

  • along roads without a pavement;

  • on steep slopes;

  • on paths where there is a drop on one side as often occurs on coastal paths.

Programme 2017 – 2018

14 October: Rhydlewis area
Leave the Rhydlewis Hall car park (SN347 474) (postcode SA44 5PE) at 10.30am.
Leader: Rhys Williams

11 November: Newport History
while walking a bit around the town
Leave the Newport car park, Long Street
(SN057 393) (postcode SA42 OTN) at 10.30am.
Leader: Reg Davies

9 December: Cardigan Town
Leave the car park (payment) by the River Teifi
(SN 176 460) (postcode  SA43 1HR) at 10.30am.
Leader: Dyfed Elis-Gruffydd

13 January: St Dogmaels Village Lanes
Leave the St.Dogmaels car park (payment)
(SN165 460) (postcode SA43 3ED) at 10.30am.
Leader: Terwyn Tomos

10 February: Mwnt Area
Leave the Mwnt Beach car park (£1) (SN195 518) (postcode SA43 1QH) at 10.30am.
Leader: Howard Williams

10 March: Nevern and Llwyngwair

Leave the Trewern Arms car park, Nevern (SN083 397) (postcode SA42 0NB) at 10.30am.
Leader: Tony Haigh

14 April: Carn Ingli
Leave the car park at the eastern foot of Carn Ingli near Cilgwyn (SN070 373) (tinyurl.com/parciocarningli) at 10.30am.
Leaders: Ruth Sharpe and Judith Wainwright

12 May: Coed y Foel, Llandysul
Leave the Llandysul car park (payment)(SN418 406)
(postcode SA44 4QP), sharing cars, at 10.30am.
Leaders: Lesley Parker a Dee McCarney

9 June: Preseli Area
Leave the place near Dan y Garn (SN127 307)
(postcode near SA66 7SN), about 1km to the West of the Waldo Memorial, at 10.30am.
Leader: Dafydd Davies

Enquiries  01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

OTHER WELSH WALK GROUPS – Welcome to all

Cymdeithas Edward Llwyd 
longer walks (all areas).
www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk
 or the Membership Secretary 02920 752382.

Y Clonc Mawr
Monthly walks, Pembs. Facebook ‘Y Clonc Mawr’,   susan.carey@btinternet.com

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Digwyddiadau Cymraeg yn Ardal Aberteifi / Welsh language events in the Cardigan area