Tag Archif: gwaith cartre

Mwy o Deithiau Cyffrous Pat

Dyma ni eto gyda stori gan Pat o’r dosbarth Canolradd yn Aberteifi. Caeth hi a’i gŵr wyliau i’w cofio dros y Pasg, mae’n debyg! Cofiwch i gysylltu â ni os hoffech chi rannu stori gyda darllenwyr y cylchlythyr…

Y llynedd aethon ni i Fenidorm ar wyliau gyda’n ffrindiau dawnsio.  Gaethon ni amser gwych! Felly, ro’n ni wedi penderfynu mynd nôl eto eleni.

Ro’n ni’n hedfan o Faes Awyr Gaerdydd am chwarter wedi chwech bore Sadwrn.  Aeth John a fi i Abertileri ddydd Gwener i ymweld â ffrindiau a theulu yna.  Ro’n ni’n aros yn nhŷ mab John nes i’r minibws ddod i fynd â ni i Gaerdydd.  Daeth e am dri o’r gloch yn y bore.  Felly, ro’n ni wedi trial cysgu ond do’n i ddim yn gallu.  Cyrhaethon ni’r Maes Awyr am hanner awr wedi pedwar ac ro’n ni wedi blino lan.

Roedd y daith yn iawn ac roedd gwesty yr “Ambassador” yn lan iawn ond yn fawr iawn.

Dydd Sul

Mae e’n haf nawr felly rhaid i’r clociau fynd ymlaen. Ro’n ni wedi colli un awr yn barod ac nawr un arall!  Ar ôl brecwast cerddon ni i’r hen dre i weld yr hen eglwys. Mae e’n bert iawn ac yn wirioneddol hen.  Mae e’n bosib i gerdded ar y gorynys i weld y ail draeth. Ar y ffordd adre cerddon ni ar y traeth ac ro’n ni wedi padlo yn y môr.

Pan cyrhaeddon ni nôl yn y gwesty ro’n ni wedi blino lan, felly, wnaethon ni gysgu trwy’r prynhawn.

Ar ôl swper aethon ni i ddawnsio yng ngwesty y “Calypso” ac wedyn, yn ein gwesty.

Dydd Llun

Heddiw aethon ni ar daith bws trwy’r dydd o’r enw “Arabic Jewels” i weld y pentre o’r enw Guadalest yn y mynyddoed.  Yn y pentre cyntaf roedd llawer o “fertility fountains” ac hefyd welon ni ffatri gwneud olew olewydd.  Wedyn aethon ni i’r dafarn i flasu “tapas” yn rhad ac am ddim. Caethon ni ginio yna hefyd.

Ar ôl cinio aethon ni i hen bentre Guadalest.  Roedd hen gastell yna ond mae daeargryn wedi torri’r castell yn y bymthegfed ganrif.

Do’n ni ddim yn hoffi ein tywysydd taith achos doedd dim llawer o amynedd gyda fe, ac roedd e’n nawddoglyd iawn.

Roedd byg bola gyda ein ffrind, John, felly doedd e ddim yn gallu dod ar y daith gyda ni.

Pan cyrraeddon ni nôl, gofynodd dyn yn yr ystafell godderbyn â ni, i ni ei helpu fe achos bod ei fam wedi cwympo yn yr ystafell ymolchi. Ond roedd hi’n iawn pan roedd John wedi’i chodi hi. (Mae hi’n naw deg dau oed.) Roedd hi’n well yn y nos achos roedd hi yn y lolfa yn yfed wisgi mawr yn nes ymlaen!  Er gwaethaf y salwch gaethon ni lawer o hwyl.

Dydd Mawrth

Heddiw rodden nhw i fod nhw’n mynd ar daith di-dal i ffatri blancedi, ond yn ystod y nos roedd ein ffrind Norma wedi’i chludo i’r ysbyty lleol. Roedd hi wedi cwympo gyda dolur rhydd.  Pan roedd hi wedi cwympo, roedd hi wedi taro ei phen ac wedi torri ei danedd. Roedd rhaid iddi hi fynd i’r adran gofal dwys.

Dyn ni wedi treulio’r dydd i gyd o gwmpas y pwll nofio yn aros am newyddion am ein ffrind.

Dyna ddau o’n ffrindiau nawr sy’n mynd yn sâl gyda rhywbeth cas, felly dyn ni’n penderfynu’r prynu tabledi rhag ofn.  Dyn ni’n poeni nawr – pwy bydd nesa?

Arhoson ni yn ein gwesty heno.  Roedd “Teyrnged i Gene Pitney” yn y bar.

Dydd Mercher

Ar ôl brecwast cerddon ni i’r hen dre ar hyd y prif ffordd.  Aethon ni i draeth Poinette ble roedd llawer o Sbaenwyr.  Gaethon ni baned o goffi da iawn.  Wedyn, cerddon ni ar hyd y traeth, yn padlo yn y môr.

Roedd newyddion ddrwg o’r ysbyty.  Fydd Norma ddim yn dod adre gyda ni ddydd Sadwrn achos pan roedd hi wedi torri ei phen roedd rhaid iddi hi gael sgan ar y ymennydd.  Dyw popeth ddim yn iawn ac mae hi’n aros i weld niwrolegydd.

Roedd hi’n bwrw glaw yn y prynhawn ac hefyd trwy’r nos. Aethon ni i weld sioe “El Divo” yn nhafarn Morgan yn y nos.  Roedd e’n fendigedig!

Dydd Iau

Ro’n ni wedi eisiau mynd ar y trên heddiw ond achos y glaw roedd rhaid i ni aros yn y gwesty.  Yn y prynhawn aethon ni am dro ar hyd y traeth.  Roedd merched ifanc yn gyrru sgwteri anabledd ar hyd glan y môr yn gyflym iawn.  Ro’n i wedi meddwl roedd e’n jôc i’w wneud e fel darn o’u gwyliau – parti cywennod oedden nhw.

Dawnsion ni yng ngwesty “Don Pancho” yn y nos.  Ro’n ni wedi mwynhau ein hunan yn fawr iawn.

Dydd Gwener

Aethon ni i ymweld â Norma yn yr ysbyty yn y bore achos ei fod e dim ond rownd y gornel o’n gwesty ni.  Doedd hi ddim wedi edrych da ond mae hi’n gwella nawr. Ar y ffordd nôl ro’n ni’n gweld cwpl o actorion o’r rhaglen “Benidorm”.

Roedd rhaid i ni bacio ein casiau yn y prynhawn felly arhoson ni o gwmpas y pwll ar ôl y pacio.

Pan aethon ni i’r swper gaethon ni ein sioc.  Roedd Norma wedi’i rhyddau o’r ysbyty, felly mae hi’n gallu hedfan adre yfory!

Mwy o ddawnsio yn y nos yng ngwesty y “Calypso”.  Yn y nos do’n i ddim yn gallu cysgu achos roedd hi’n swnllyd iawn tu allan i’r gwesty. (Mae llawer o “hens” a “stags” yn dod i Fenidorm bob wythnos)

Dydd Sadwrn

Does dim brecwast i ni heddiw achos roedd rhaid i ni adael y gwesty am chwarter wedi saith yn y bore.  Roedd y hediad am hanner awr wedi deg.

Hwyl fawr Benidorm, shwmae Caerdydd!

Llun: Guadalest Bell Tower gan Grahame White

Taith Gyffrous Pat

Dyma adroddiad gan Pat Hall-Edwards, o’r grŵp Canolradd yn Aberteifi. Wnaeth hi ysgrifennu’r stori yn ystod y daith ei hunan, gan fod dim digon o Sudokos gyda hi!

Diolch yn fawr i ti Pat!

Cofiwch, os oes darn o waith ysgrifenedig gyda chi hoffech chi ei rannu gyda phobl dysgu.com, rhowch wybod trwy ebostio Nic.

A report by Pat Hall-Edward from the Canolradd class in Cardigan. She wrote the piece during the journey itself, when she’d run out of Sudokos!

Remember, if you’d got a written piece you’d like to share with the dysgu.com subscribers, let us know by emailing Nic.

 


Taith Gyffrous Pat

Dros hanner tymor penderfynais i fynd i Gaer i weld fy merch a’i theulu.  Roedd John yn mynd i weld ei deulu fe yn Abertileri felly roedd rhaid iddo fe gael y car (does dim trên i Abertileri) ac es i ar y bws i Aberystwyth ac ar y trên i Gaer.

Bore Llun es i i ddal y bws am hanner awr wedi wyth achos bod y bws yn dod am chwarter i naw (yn ôl yr amserlen). Roedd y bws yn brydlon, chwarae teg, ond doedd y bws ddim yn mynd i Aberystwyth.  Roedd e’n mynd i Aberporth! Dwedodd y gyrrwr bws, “Bydd bws Aberystwyth yn dod am ddeg munud wedi naw”. Felly roedd rhaid i fi aros ar hanner arall awr. “Iawn,” meddylais i, “mae hi’n ddiwrnod hyfryd ac dwi’n hapus, felly does dim ots”.

A dyma’r bws i Aberystwyth yn cyrraedd yn brydlon. Pan es i mewn i’r bws doedd dim lle yn unman i osod fy nghês. Ro’n i wedi trial ei osod e ym mhen blaen y bws ond dwedodd y gyrrwr, “Dych chi ddim yn cael gadael eich cês yna!” Felly roedd rhaid i fi lusgo’r cês i’r sedd agosaf. (Hanner ffordd ar hyd y bws!)

Setlais i mewn i fwynhau’r daith i Aberystwyth. Roedd hi’n daith ddiddorol.  Aethon ni drwy ardal Cei Newydd hefyd. Dim ond unwaith neu ddwywaith ydw i wedi bod yna. Gallwn i weld tai lliwgar Aberaeron yn y pellter pan clywais i lawer o wichian. “Beth sy’n bod gyda’r bws?” meddyliais i.

Pan gyrhaeddon ni y safle bws yn Aberaeron dwedodd y gyrrwr,  “Mae’r bws wedi torri lawr. Rhaid i chi aros am yr un nesa – bws Lewis am ddeg munud i un ar ddeg neu fws Richards am chwarter wedi un ar ddeg.” Jiw, Jiw! Roedd hi’n chwarter wedi deg a fy nhrên yn gadael am hanner awr wedi un ar ddeg.  ’Swn i’n mynd ym mws Lewis efallai y byddwn i’n colli’r trên. Ond ’swn i’n aros am fws Richards bydda i’n colli’r trên yn bendant.

Felly arhosais i am fws Lewis – gyda llawer o bobl eraill a oedd eisau mynd i Aberystwyth hefyd. Roedd y bws yn llawn. Roedd rhaid i fi eistedd ar y seddau ochr ar bwys rhywun oedd yn drewi! Do’n i ddim yn gallu mynd allan o’r bws.  Ro’n i’n gobeithio cyrraedd yno mewn pryd ond wrth i’r munudau dicio ro’n i’n sylweddoli byddwn i’n golli’r trên.

Cyrrhaeddais i ar yr orsaf trên am bum munud ar hugain i ddeuddeg. Roedd y trên wedi mynd! Byddai’r trên nesa yn dod mewn dwy awr. Felly prynais i fy nhocyn ac es i i’r Hen Orsaf i fwyta cawl a choffi. Hefyd ces i amser sbâr i edrych yn y siop elusen ar yr orsaf.  Roedd hi’n ddiddorol iawn. 

Cyn bo hir dyma fy nhrên yn dod.  Ieehh! Roedd rhaid newid trenau yn Amwythig ond roedd trên Caer yn brydlon. O’r diwedd cyrrhaedais i Gaer am chwarter wedi oump. Cwrddais i â fy mab-yng-nghyfraith yn yr orsaf ar ei ffordd adre a cherddon ni adre gyda’n gilydd. Felly am hanner awr wedi pump ro’n i yn nhŷ fy merch.

Roedd yr wythnos yn wych a ches i lawer o gwtshys a chusanau gan fy wyr bach.

 

[Llun gan Robert Dumelow.]